Regulamin Wypożyczalni Grupy SKIrent.pl

Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem korzystania z wypożyczalni.

SPRZĘT SPORTOWY będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością WYPOŻYCZALNI.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie UMOWY WYPOŻYCZENIA.

WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 1. Wraz  z  podpisaniem  Umowy  Wypożyczenia  Klient:  zawiera  z  Wypożyczalnią  umowę  zgodnie  z  warunkami  określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zapoznaje się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże 2 niezniszczone dokumenty tożsamości, przy czym jednym z dokumentów musi być dowód osobisty lub zapłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię (wartość sprzętu). Przedstawione przez Klienta dokumenty są Klientowi zwracane po zamieszczeniu przez Wypożyczalnię danych osobowych Klienta w bazie danych.
 5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi w dniu wypożyczenia widniejącym w Umowie Wypożyczenia lub w innym terminie ustalonym indywidualnie.
 6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie Wypożyczalni.
 7. Klient odbierając sprzęt zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 8. Klient podpisując Umowę Wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia.
 10. Klient  oświadcza,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  na  temat  eksploatacji  sprzętu  i   zobowiązuje  się  do  dbałości  o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 13. Wypożyczalnia  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  eksploatacji  powstałe  wobec  osób  trzecich  i  skutki  nieprawidłowej eksploatacji.
 14. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu ustalone są w Cenniku.
 15. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię telefonicznie lub osobiście najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w Cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni.
 16. Klient  ponosi  odpowiedzialność  za  zaginięcie  sprzętu.  W  przypadku  zaginięcia  sprzętu  lub  innych  okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.
 17. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.
 18. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty.
 20. Z chwilą zwrotu sprzętu dane klienta są trwale kasowane z bazy Wypożyczalni.
 21. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu są:
 1. 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 150,
 2. 34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 329,
 3. 34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 1,
 4. 34-745 Spytkowice 626b.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach świadczenia usługi wypożyczalni sprzętu narciarskiego jest Pani Urszula Chlebek prowadząca działalność gospodarczą - Firma Usługowo-Handlowa Urszula Chlebek, 34-722 Podwilk 243, NIP: 735-152-06-80, REGON: 120143005.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym celem przetwarzania jest:
  1. podjęcie działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy wypożyczenia lub do wykonania umowy wypożyczenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym w celach kontaktowania się w przypadku podania nr telefonu,
  2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - nadzór nad sprzętem z wypożyczalni i ochroną mienia, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy wypożyczenia, rezerwacji sprzętu lub do wykonania umowy wypożyczenia. W przypadku braku zgody na podanie przez Panią/Pana danych osobowych wypożyczenie sprzętu będzie możliwe tylko po uiszczeniu kaucji.
 4. Pani/ Pana dane osobowe (Imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu), przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy wypożyczenia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wyraża Pani/Pan poprzez podpis na umowie wypożyczenia sprzętu.
 5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu umowy wypożyczenia niezwłocznie po zwrocie sprzętu i dokonaniu/ rozliczeniu dane są trwale usuwane, a w przypadku wystawienia faktury po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń prawnych przysługujących administratorowi lub Pani/Panu.
 6. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy:
  1. przetwarzane będą w związku z ciążącymi na administratorze obowiązkami do czasu ich wypełnienia - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - do momentu jego realizacji lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  2. przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających,
  3. przetwarzane na podstawie zgody - do momentu jej wycofania.
 7. Może Pani/Pan nie podawać danych osobowych w przypadku pozostawienia kaucji za sprzęt.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępniane firmom dostarczającym Wypożyczalni program informatyczny obsługujący wypożyczalnię, firmom świadczącym dla administratora pomoc prawną, firmom świadczących dla administratora usługi ochrony osób i mienia oraz organom ścigania, jeżeli ujawnione zostaną czyny noszące znamiona czynu zabronionego.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 6) prawo do przenoszenia danych, 7) jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a) RODO, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

 1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pan/Pani może zwrócić się do administratora danych z prośbą o udzielenie informacji. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza EOG, ani też do organizacji międzynarodowych, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Jazda na nartach lub snowboardzie to sporty ryzykowne, wymagające kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wypożyczalni.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny.
Tel. 500 300 200
Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wypożycz kolejny sprzęt
0