DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach świadczenia usługi wypożyczalni sprzętu narciarskiego jest Pani Urszula Chlebek prowadząca działalność gospodarczą - Firma Usługowo-Handlowa Urszula Chlebek, 34-722 Podwilk 243, NIP: 735-152-06-80, REGON: 120143005.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym celem przetwarzania jest:
  1. podjęcie działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy wypożyczenia lub do wykonania umowy wypożyczenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym w celach kontaktowania się w przypadku podania nr telefonu,
  2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - nadzór nad sprzętem z wypożyczalni i ochroną mienia, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy wypożyczenia, rezerwacji sprzętu lub do wykonania umowy wypożyczenia. W przypadku braku zgody na podanie przez Panią/Pana danych osobowych wypożyczenie sprzętu będzie możliwe tylko po uiszczeniu kaucji.
 4. Pani/ Pana dane osobowe (Imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu), przetwarzane będą na podstawie zawartej umowy wypożyczenia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wyraża Pani/Pan poprzez podpis na umowie wypożyczenia sprzętu.
 5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu umowy wypożyczenia niezwłocznie po zwrocie sprzętu i dokonaniu/ rozliczeniu dane są trwale usuwane, a w przypadku wystawienia faktury po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń prawnych przysługujących administratorowi lub Pani/Panu.
 6. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy:
  1. przetwarzane będą w związku z ciążącymi na administratorze obowiązkami do czasu ich wypełnienia - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - do momentu jego realizacji lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
  2. przetwarzane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających,
  3. przetwarzane na podstawie zgody - do momentu jej wycofania.
 7. Może Pani/Pan nie podawać danych osobowych w przypadku pozostawienia kaucji za sprzęt.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępniane firmom dostarczającym Wypożyczalni program informatyczny obsługujący wypożyczalnię, firmom świadczącym dla administratora pomoc prawną, firmom świadczących dla administratora usługi ochrony osób i mienia oraz organom ścigania, jeżeli ujawnione zostaną czyny noszące znamiona czynu zabronionego.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a) RODO, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pan/Pani może zwrócić się do administratora danych z prośbą o udzielenie informacji. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza EOG, ani też do organizacji międzynarodowych, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Tel. 500 300 200
Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wypożycz kolejny sprzęt
0